Quick Scan


Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente (denk aan verbouwing, sloop, kap of bestemmingsplanwijziging) wordt
getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermd de de Nederlandse planten- en diersoorten en natuurgebieden. Het is verplicht om te toetsen of uw plannen een negatief effect op beschermde planten of dieren hebben. Wij doen dit met een ecologische quickscan. Een snelle doch globale toets om in te schatten of er natuurwaarden aanwezig zouden kunnen zijn op de plek waar gesloopt of gebouwd gaat worden
De ecologische waarden van een omgeving worden in kaart gebracht middels een veld bezoek en bureaustudie . De ecologische quickscan, ook wel quickscan flora en fauna genoemd, geeft de mogelijke effecten van een ruimtelijke ingreep weer op beschermde planten en dieren en beantwoord de volgende vragen:
 

• Zijn er beschermde soorten(flora en fauna) in het plangebied aanwezig?  
 • Wat zijn de effecten op de aanwezige soorten door de ingreep?
 • Wordt de Wet natuurbescherming overtreden ?
 • Is er een aanvullend onderzoek nodig naar soorten of functies?
 • Zijn (mogelijke) negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uit te sluiten ?


De ecologische quickscan heeft de volgende opbouw:

• Literatuuronderzoek: Op basis van verspreidingskaarten en atlassen wordt een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten. Tevens wordt getoetst of zich in de nabijheid van de projectlocatie gebieden bevinden die beschermd zijn in het kader van de Wet natuurbescherming; 
 • Veldonderzoek: Het habitat op de locatie wordt beoordeeld, ook wordt er gezocht naar sporen die duiden op de aanwezigheid of het ontbreken van beschermde soorten; 
• Toetsing en conclusie: Op basis van de gegevens van de literatuurstudie en het veldonderzoek wordt een inschatting gemaakt wat de effecten van de voorgenomen ingrepen op potentieel aanwezige beschermde soorten. Na het uitvoeren van de quickscan weet u, of u de voorgenomen werkzaamheden direct kunt uitvoeren, of dat er vervolg stappen nodig zijn.

Mitigatie- en compensatieplan​

Na het onderzoek krijgt u een advies over hoe de werkzaamheden het best uitgevoerd worden zodat de negatieve effecten op beschermde flora en fauna verminderd of zelfs voorkomen kunnen worden. Brabant Eco zet voor u een mitigatieplan en compensatieplan op.