Beschermde Soorten

Gebouwen

De huismus, gierzwaluw en diverse soorten vleermuizen zijn beschermde soorten en voor hun voortbestaan afhankelijk van gebouwen. In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. De initiatiefnemer van sloop en renovatie dient te weten welke beschermde soorten van de betreffende gebouwen gebruik maken. Er dient dus gericht onderzoek naar de aanwezigheid van deze soorten worden gedaan.

Onderzoek

Afhankelijk van de te verwachten soorten dient in de juiste periode van het jaar naar het voorkomen van deze soorten gekeken te worden.  Deze onderzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming zijn drie jaar geldig. Door vroeg in de planfase onderzoek te doen is er voldoende tijd om afgewogen rekening te houden met de aanwezige beschermde soorten.

In onderstaand schema is een beknopte weergave van tijden waarin een soortenspecifiek onderzoek uitgevoerd kan worden uitgewerkt.

Brabant Eco informatie

Voor meer specifieke informatie verwijzen wij u naar het ecologisch protocol van het Netwerk Groene Bureaus van de betreffende soort. Voor verdere vragen kunt u ons altijd contacteren.

Vervolgacties

Afhankelijk van het type werkzaamheden die plaats gaan vinden zijn er vervolgacties. Bijvoorbeeld wordt de sloop afgestemd op de levenscyclus van de aangetroffen soorten of worden er mitigerende maatregelen genomen.

Belangrijk is dat op tijd met een onderzoek wordt gestart, zodat voldoende tijd beschikbaar is voor eventuele mitigatie of aanpassing van de planning.