Gierzwaluw

Biotoop

De gierzwaluw heeft geen specifiek foerageergebied, de vogels vliegen naar gebieden waar voedsel beschikbaar is, in het algemeen binnen een straal van 8 kilometer rond de nestplaats veelal hoog in de lucht. In de broedtijd foerageren grote aantallen gierzwaluwen, tijdens korte slecht-weer perioden laag boven open wateren, veengebieden, moerassen en gemaaide graslanden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen gierzwaluwen met jongen ook wel meer dan 1000 kilometer van hun nest gaan foerageren en enkele dagen wegblijven.

gierzwaluw

Nestlocatie

In Nederland zijn gierzwaluwen volledig afhankelijk van ruimtes in gebouwen. De gierzwaluw broedt in steden en dorpen (soms ook in gebouwen buiten de bebouwde kom), vooral onder daken met dakpannen, maar ook in donkere holtes in ventilatieschachten, spleten in muren, in kerktorens en op muurplaten. De vogel kan niet vanuit het nest opstijgen en moet vrije uitvliegruimte hebben  (meestal zo’n 1 meter breed en 2 tot 3 meter diep).

Onderzoek

Onderzoek naar in- en uitvliegende dieren. In de periode van 1 juni tot 15 juli.

Totaal 3 bezoeken waarvan minimaal 1 tussen 20 juni en 7 juli omdat er dan jongen aanwezig zijn.

Alles bij droge weersomstandigheden 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang